ความรู้ทั่วไป

อารยธรรมโลก

อารยธรรมโลก ในความหมายภาษาพูดเป็นสังคมที่สงบสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมและกฎหมาย หรือความเจริญรุ่งเรืองด้วยประเพณีอันดีงาม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Civilization

Read More »

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมมนุษย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช: กระบวนการปลูกฝังความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์จากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง

Read More »

อารยธรรมตะวันตก

อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมโบราณ ถือเป็นรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองในยุคต่อไป แหล่งกำเนิดอารยธรรมในโลกตะวันตกประกอบด้วยอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์

Read More »