อารยธรรมโลก

อารยธรรมโลก ในความหมายภาษาพูดเป็นสังคมที่สงบสุขบนพื้นฐานของคุณธรรมและกฎหมาย หรือความเจริญรุ่งเรืองด้วยประเพณีอันดีงาม ภาษาอังกฤษเรียกว่า Civilization สันนิษฐานว่ามีความเกี่ยวข้องกับคำว่า Civis และ Civitas ในภาษาลาติน โดยที่ Civis แปลว่าผู้คน และ Civitas แปลว่าเมือง สรุปได้ว่า Civilization ประกอบด้วยกลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพื่อสร้างสังคมเมือง จุดเริ่มต้นของอารยธรรมมนุษย์เกิดขึ้นเมื่อมนุษย์เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน พึ่งพาอาศัยกันเพื่อความอยู่รอด จากกลุ่มคนที่ขยายออกไปสู่เมือง การสร้างทักษะเกิดขึ้น แลกเปลี่ยนความรู้ สร้างข้อตกลง วางรากฐานสำหรับกฎเกณฑ์ จนกลายเป็นระบบสังคมที่ซับซ้อน มีรูปแบบของขนบธรรมเนียมและประเพณี มีความก้าวหน้าในหลายด้าน จากนั้นเมล็ดพันธุ์แห่งอารยธรรมก็งอกขึ้นมา เมื่อสังคมเริ่มขยายตัว จึงมีการแพร่กระจายของผู้คนในแต่ละภูมิภาค การย้ายถิ่นเพื่อสร้างชุมชนใหม่สร้างความหลากหลายทางสังคม ซึ่งนำไปสู่การสร้างอารยธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง อารยธรรมโบราณที่สำคัญของโลก ได้แก่ เมโสโปเตเมีย อียิปต์โบราณ อินเดียโบราณ กรีก และจีนโบราณ ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งแห่งปัญญา ซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมในยุคหน้าอย่างชัดเจน อารยธรรมเมโสโปเตเมียเป็นหนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายด้าน เกิดจากการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีจากหลายเชื้อชาติ บุคคลกลุ่มแรกที่สร้างอารยธรรมเมโสโปเตเมียคือชาวสุเมเรียน หรือสุเมเรียนที่รวมตัวกันตั้งถิ่นฐานในบริเวณระหว่างแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติสซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “เมโสโปเตเมีย” ในภาษากรีกโบราณ แปลว่า “พื้นที่ระหว่างแม่น้ำ” ท่ามกลางภูมิประเทศที่แห้งแล้ง แม่น้ำได้พัดพาตะกอนมาสะสมไว้เพื่อสร้างพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกและการดำรงชีวิต จนได้รับสมญานามว่า […]

อารยธรรมมนุษย์

อารยธรรมมนุษย์ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช: กระบวนการปลูกฝังความรู้และประสบการณ์ของมนุษย์จากยุคหนึ่งสู่อีกยุคหนึ่ง จนกลายเป็นความเจริญทางวัตถุและความก้าวหน้าทางจิตใจหรือทางปัญญา สรุป: วัฒนธรรม หมายถึง อุปกรณ์ วิถีชีวิต หรือรูปแบบการดำรงชีวิตที่สังคมได้สร้างขึ้นและยึดถือร่วมกัน สิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นได้ผ่านการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการปลูกฝังทางสังคม ประเภทของวัฒนธรรม วัฒนธรรมทางวัตถุรวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์ แบ่งออกเป็นทั้งมีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง มีรูปร่าง เครื่องมือ เครื่องใช้ โบสถ์ มหาวิหาร โรงงาน ภาพวาด ไม่มีรูปร่าง ภาษาพูด สัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อสื่อความหมาย แผนการดำรงชีวิต วัฒนธรรมทางจิต (ไม่ใช่วัตถุ) : เป็นความคิดหรือความคิดที่เป็นนามธรรม อุดมการณ์ ค่านิยม ประเพณี ความคิด Edward Mc. Cudberns : เป็นวัฒนธรรมขั้นสูง คือ วัฒนธรรมที่จะเรียกว่าเป็นอารยธรรมได้ก็ต่อเมื่อวัฒนธรรมนั้นได้มีการพัฒนาให้เจริญถึงขั้นสูงสุดแล้ว ต้องมีการบันทึกเรื่องราวต่างๆ วัฒนธรรมด้านอื่นต้องได้รับการปรับปรุง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช : ความเจริญทางวัตถุและทางจิตใจของมนุษย์ สองอย่างนี้รวมกันอยู่ในรัฐหรือประเทศ มีสถาบันการปกครอง […]

อารยธรรมตะวันตก

อารยธรรมตะวันตก อารยธรรมโบราณ ถือเป็นรากฐานแห่งความเจริญรุ่งเรืองในยุคต่อไป แหล่งกำเนิดอารยธรรมในโลกตะวันตกประกอบด้วยอารยธรรมเมโสโปเตเมีย อารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมกรีก และอารยธรรมโรมัน ซึ่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียและอารยธรรมอียิปต์ ถือเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกตะวันตก อารยธรรมทั้งสองเกิดขึ้นในดินแดนที่คล้ายคลึงกัน แต่ภูมิประเทศแตกต่างออกไป ทำให้มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากอารยธรรมทั้งสองนี้โดยเฉพาะอารยธรรมอียิปต์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการก่อตัวของอารยธรรมกรีก ชาวโรมันเป็นผู้สืบทอดอารยธรรมกรีก และสืบเนื่องจนกลายเป็นอารยธรรมโรมันที่แผ่ขยายไปยังภูมิภาคต่างๆ ที่จักรวรรดิโรมันเคยยึดครอง และได้กลายเป็นต้นแบบทางวัฒนธรรมของโลกตะวันตกในปัจจุบัน “เมโสโปเตเมีย” เป็นภาษากรีก แปลว่า “ระหว่างแม่น้ำ” หมายถึงภูมิภาคที่ตั้งอยู่ในหุบเขาแม่น้ำไทกริสและยูเฟรติส ซึ่งปัจจุบันคือประเทศอิรัก อารยธรรมเมโสโปเตเมียมีเอกลักษณ์เฉพาะหลายประการ ทั้งสองเป็นกลุ่มอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เท่าที่บันทึกยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและเป็นอารยธรรมที่เกิดขึ้นจากการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีจากหลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน โดยได้รับและต่อยอดแนวความคิดตลอดนับพันปี สาเหตุที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียเกิดจากการผสมผสานความรู้และเทคโนโลยีจากชนเผ่าต่างๆ มากมาย เกิดจากการเป็นที่ราบลุ่มระหว่างแม่น้ำใหญ่สองสาย ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ “ดินแดนรูปจันทร์เสี้ยวอันอุดมสมบูรณ์” (Fertile Crescent) ซึ่งล้อมรอบด้วยพื้นที่แห้งแล้งและแห้งแล้งคล้ายทะเลทราย ทำให้ผู้คนต่าง ๆ ตั้งใจจะมาแย่งชิงพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์นี้ แต่เมื่อคุณสามารถควบคุมดินแดนนี้ได้ กลับสามารถรักษาอำนาจไว้ได้ในช่วงเวลาสั้น ๆ เมื่อถูกรุกรานผู้มาใหม่ก็พ่ายแพ้ เพราะการป้องกันตามธรรมชาติไม่แข็งแกร่งพอ ที่จะช่วยปกป้องผู้อาศัยในแหล่งกำเนิดอารยธรรมแห่งนี้ ผู้ที่เคยยึดครองเมโสโปเตเมีย จึงเปลี่ยนมือตลอดประวัติศาสตร์ กลุ่มสำคัญที่เข้ามาครอบครองดินแดนนี้คือ ชาวสุเมเรียน อัคคาเดียน ชาวอาโมไรต์ ชาวฮิตไทต์ คัสไซต์ อัสซีเรีย และชาวเคลเดีย ก่อนที่อารยธรรมเมโสโปเตเมียจะยุติลง […]

อารยธรรม กรีก โบราณ

อารยธรรม กรีก โบราณ อารยธรรมอีเจียนมีอายุย้อนไปถึง 3,000 ปีก่อนคริสตกาล แต่มีช่วงเวลาที่รุ่งเรืองที่สุด สถานการณ์เดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อชาวอินโด-ยูโรเปียนเข้าสู่เยอรมนี กอล ฝรั่งเศส บริเตนใหญ่ ยุโรปกลาง และอิตาลีตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนคริสตกาล และผู้อพยพชาวบอลข่านเดินทางถึงเฮรัดผ่านอิลลีรีและเอพิเรด้านล่าง การปรากฏตัวของกรีกครั้งแรกในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เหล่านี้คือนักรบตัวสูง ผมสีทอง ร่างกายกำยำล่ำสัน เรียกพวกเขาว่าชาวเอเชียเพื่อแทนที่ชนพื้นเมืองดั้งเดิม Plage ออกไปและติดตามภาคกลางของกรีซและ Peloponnisus (Peloponnesus) ชาวเอเชียไม่ใช่คนป่าเถื่อน เขาแนะนำภาษาใหม่ กรีกโบราณและไซปรัส ใช้ภาษานี้มานาน พระองค์ทรงกำกับการก่อสร้างห้องโถงใหญ่ สร้างหลังคาที่ลาดเอียงทั้งสองด้านเหมือนหลังคาบ้านทรงไทยซึ่งแตกต่างจากหลังคาระเบียงแบบเมดิเตอร์เรเนียนดั้งเดิมชาวเอเชียยังคงลักษณะดั้งเดิมไว้ , มีเทคโนโลยีการต่อสู้โดยใช้รถถัง อารยธรรมครีตันเข้าสู่ดินแดนเฮรัด อารยธรรมครีตัน เราเรียกว่า อารยธรรมมิโนอัน (Minoa Enenne) หรือ ไมนอส โดยชาวเอเชีย อารยธรรมไมนอส (Minos: 1700-1400 BC) ไมนอสเป็นกษัตริย์แห่งเกาะครีต บุตรแห่งเทพเจ้าซุส ราชินียุโรปมีสัญลักษณ์เป็นรูปวัว ตามตำนาน พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักศิลปะ ในรัชสมัยของพระองค์ มีศิลปินสำคัญหลายคนที่ใช้ตัวอักษรที่พบในดินเหนียว รวมทั้งเดเดล ผู้แต่งเรื่อง […]

อารยธรรมโบราณ อียิปต์

อารยธรรมโบราณ อียิปต์ ‘อียิปต์’ หรือที่รู้จักกันในชื่อ ‘อียิปต์’ เป็นแหล่งกำเนิดของอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ในสมัยโบราณ เก่าแก่พอๆ กับอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่อยู่ใกล้เคียง อียิปต์ถูกแบ่งออกเป็นสองส่วน: อียิปต์บนและอียิปต์ล่าง อียิปต์ตอนบน (ตอนบน) อยู่ทางด้านใต้ อียิปต์ตอนล่าง (ภูมิภาคตอนล่าง) ตั้งอยู่ทางด้านเหนือของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ซึ่งไหลลงสู่ทะเล เป็นส่วนหนึ่งของ “เมดิเตอร์เรเนียน” สามเหลี่ยมปากแม่น้ำไนล์ เมโสโปเตเมีย เช่นเดียวกับ “เสี้ยวแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์” แม่น้ำไนล์ท่วมตลิ่งทุกปี ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม กระแสน้ำจะพัดพาตะกอนและโคลนมาเกยฝั่ง บำรุงดินริมตลิ่ง เหมาะแก่การเพาะปลูก Herodotus นักประวัติศาสตร์ชาวกรีกบันทึกว่า: “อียิปต์คือของขวัญจากแม่น้ำไนล์” คำกล่าวนี้ยังไม่จบ เนื่องจากอารยธรรมอียิปต์เกิดจากการเลี้ยงดูจากธรรมชาติที่ดีเลิศ เช่นเดียวกับแม่น้ำไนล์ ชาวอียิปต์ใช้ประโยชน์จากเกือบทุกด้านของแม่น้ำไนล์ แหล่งอาหารทั้งในพื้นที่ประมงและเกษตรกรรมเป็นช่องทางสำหรับการขนส่ง การค้า และการเดินทัพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอารยธรรมที่สืบทอดมาซึ่งอาศัยบันทึกกระดาษที่ทำจากต้นกกที่เติบโตตามแม่น้ำ อีกทั้งภูมิประเทศยังล้อมรอบด้วยทะเลทรายอันกว้างใหญ่ มีแม่น้ำไหลผ่านกลางและน้ำท่วมทุกปี อีกทั้งยังเป็นปราการธรรมชาติที่ช่วยให้อียิปต์มีอายุยืนยาว เพียงพอที่จะสร้างอารยธรรมโดยไม่ต้องกังวลกับการรุกรานจากภายนอก เมโสโปเตเมียก็เช่นกัน อารยธรรมอียิปต์แบ่งออกได้เป็น 3 ยุคหลัก คือ ยุคก่อนราชวงศ์ ยุคราชวงศ์ และยุคเสื่อม ก่อนที่ราชวงศ์จะมีเหตุการณ์สำคัญ “ราชาแมงป่อง” ผู้วางแผนที่จะรวบรวมอียิปต์ตอนบน แล้วลดลงเหลือหนึ่งเดียว […]

เมโสอเมริกา Mesoamerica คืออะไร

เมโสอเมริกา Mesoamerica คืออะไร Mesoamerica 1 แหล่งกำเนิดของอารยธรรมโบราณที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เชื่อหลายๆ ภาพของอารยธรรมในภูมิภาคนี้ เช่น ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในป่าลึกเสพติด การเน้นการทำพิธีศักดิ์สิทธิ์เป็นประจำ โดยเฉพาะการบวงสรวงภาพยนตร์ฮอลลีวูดยอดนิยม ทำให้ภาพดังกล่าวกลายเป็นภาพที่โดดเด่นหลังจากรวมแง่มุมนี้ไว้ในภาพยนตร์ อันที่จริง กลุ่มวัฒนธรรมนี้มีความหลากหลายมาก ดินแดนขนาดใหญ่ Mesoamerica เป็นคำที่อ้างถึงภูมิภาคเฉพาะของเม็กซิโก อารยธรรมอเมริกากลางในยุคก่อนฮิสแปนิก ครอบคลุมตั้งแต่ตอนกลางของเม็กซิโกไปจนถึงตอนเหนือของคอสตาริกา สันนิษฐานว่าผู้คนกลุ่มแรกที่มาถึงบริเวณนี้น่าจะมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือของไซบีเรีย ในช่วงยุคน้ำแข็งหรือประมาณ 6,500 ปีก่อนคริสตกาล ทวีปต่างๆ ยังคงเชื่อมต่อกันเป็นแผ่นดินเดียวกัน เมื่อผู้คนอาศัยอยู่รวมกันมากขึ้นก็เริ่มพัฒนาจากสังคมพรานล่าสัตว์เป็นสังคมเกษตรกรรมผู้คนทำมาหากินโดยการปลูกข้าวโพด โกโก้ มะเขือเทศ อะโวคาโด และพริก ซึ่งส่วนใหญ่กลายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ นาข้าว ได้เลี้ยงคนทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ จากจุดนี้พวกเขาเชื่อว่า: พระเจ้าสร้างมนุษย์จากแป้งข้าวโพด สีของข้าวโพดที่ดูหลากหลายเหมือนกับสีเส้นเลือดของมนุษย์ (ต้องเข้าใจว่าข้าวโพดพันธุ์แท้มีหลายสี ไม่ใช่แค่สีเหลืองที่เรารู้จักในปัจจุบัน) จึงคิดว่าข้าวโพดเป็นสีอื่นจึงได้สีแดงของเลือด ต้องมีพิธีกรรมบวงสรวงที่ขึ้นอยู่กับ การบูชายัญเพื่อตอบแทนทวยเทพ อารยธรรมต่าง ๆ มีอยู่ใน Mesoamerica เป็นเวลาหลายพันปี จนถึงศตวรรษที่ 15 เมโสอเมริกาเผชิญกับการรุกรานของสเปน ในช่วงอาณาจักรแอซเท็ก ชาวแอซเท็กได้รวมเอาเมืองอื่นๆ ภูมิภาคทั้งหมดอยู่ภายใต้การปกครองของอาณานิคม รวมถึงการระบาดที่มาจากยุโรป การแพร่กระจายในกองทัพ ทั้งฝีดาษและโรคหัดทำให้มากกว่า […]

อารยธรรม อเมริกาใต้

อารยธรรม อเมริกาใต้ อเมริกาใต้ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีกโลกใต้ เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากมาย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่ราบสูง มีเพียงที่ราบชายฝั่งและลุ่มน้ำเท่านั้น ภูมิอากาศเป็นแบบเขตร้อนและอบอุ่น ซึ่งเหมาะสมกับชีวิต จึงเป็นหนึ่งในทวีปที่มีประชากรมากที่สุดในโลก แต่เนื่องจากความแตกต่างทางสังคม การเมือง และปัญหาคุณภาพของประชากร การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ไม่เป็นไปอย่างที่ควรเป็น แม้จะใกล้ชิดกับทวีปอเมริกาเหนือซึ่งเป็นทวีปที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างมากในทุกด้าน อเมริกาใต้ เป็นทวีปที่ครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของซีกโลกใต้ กับเส้นศูนย์สูตรและการข้ามของเขตร้อนของมังกร สิ่งนี้บ่งชี้ว่าอเมริกาใต้มีทั้งภูมิอากาศแบบเขตร้อนและแบบอบอุ่น อเมริกาใต้เป็นที่ตั้งของทวีปที่มีความหลากหลายทางกายภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก: ดินแดนของระบบภูเขาที่ยาวที่สุดในโลกอย่างต่อเนื่อง และมีที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ปกคลุมไปด้วยป่าฝนที่กว้างขวางที่สุดในโลก ในขณะที่บางส่วนของทวีปนั้นแห้งแล้งมาก นอกจากนี้ ประชากรของทวีปอเมริกาใต้ ยังมีความหลากหลายในด้านชาติพันธุ์และรูปแบบการใช้ชีวิต โดยเฉพาะในหมู่ชาวอินเดียนแดง ซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ดั้งเดิมของสเปนและโปรตุเกสซึ่งเป็นชาวแอฟริกันผิวขาวผิวดำชาวเอเชียผู้กระทำความผิดสีเหลืองซึ่งเป็นผู้อพยพใหม่และ Metisos ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ผสม วิถีชีวิตจากสภาพความเป็นอยู่ตามธรรมชาติดั้งเดิม จนกระทั่งเขาอาศัยอยู่ในเมืองยุโรปสมัยใหม่ สมัยอาณาจักรของชนพื้นเมือง หลักฐานทางโบราณคดี มาชูปิกชู แหล่งอารยธรรมอินคา อเมริกาใต้เป็นบ้านของอารยธรรมอินเดีย ซึ่งอาศัยอยู่ในเปรู เอกวาดอร์ โบลิเวีย และชิลีตอนเหนือ อารยธรรมที่สำคัญของชนเผ่านี้คือ: สามารถนำหินไปปูถนน ทำสะพานแขวน ข้ามแม่น้ำหรือหุบเขาได้ สร้างบ้านหิน ปลูกต้นไม้ในบันได ปลูกอาหารมันฝรั่ง นำขนมาทำเสื้อผ้า รู้วิธีทำทองประดับ อารยธรรมลึกลับสร้างหอสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ อารยธรรม อเมริกาใต้ อารยธรรม อเมริกาใต้ […]

แนวเพลง มีอะไรบ้าง

แนวเพลง มีอะไรบ้าง ดนตรีในโลกนี้มีหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันเมื่อโลกได้ก้าวข้ามวัฒนธรรมที่แตกต่าง ดนตรีที่อัดแน่นในหัวใจของผู้คนก็ถูกเปิดเผย และหลายครั้งที่โลกได้เพิ่มวิธีการสร้างสรรค์ดนตรีมากขึ้น ทว่าไม่ว่าแนวเพลงจะวิวัฒนาการหรือก้าวหน้าเพียงใด แนวเพลงหนึ่งที่ยังคงได้รับความสนใจและยังคงได้รับความนิยมอย่างไม่ลดละทั่วโลกก็คือเพลงป๊อป แนวดนตรีที่ทั้งน่าสนใจทางดนตรีและมีเสน่ห์ทางดนตรี แต่ดนตรีแนวนี้คืออะไรกันแน่? มาค้นหาคำตอบที่ถูกต้องไปด้วยกัน เมื่อพูดถึงแนวเพลงที่ใครๆ ก็คุ้นเคย เพลงป๊อปเป็นแนวเพลงที่เน้นการฟังที่ง่ายพร้อมท่วงทำนองที่ฟังง่าย คุณไม่จำเป็นต้องคิดเทคนิคที่ซับซ้อนเกินไป มีท่วงทำนองเพลงที่ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจและประทับใจที่อยากจะสัมผัส ณ จุดนี้ เนื้อหาของเพลงสามารถอยู่ในรูปแบบใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่อยู่ในแนวของความรัก ความอกหัก กระแสสังคมมากกว่าการเสียดสีสังคม ทำให้ผู้ฟังรู้สึกสนุกสนาน Seduction ตามเพลงที่พวกเขาได้ยิน ซึ่งเพลงประเภทนี้มักจะผสมผสานกับดนตรีประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็นเพลงที่มีเสน่ห์ที่แข็งแกร่งมาก ไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานของร็อก ฮิปฮอป แจ๊ส อาร์แอนด์บี โฟล์ค พังค์ หรือแม้แต่การเต้นอิเล็กทรอนิกส์ เราเห็นมิกซ์แอนด์แมทช์เพลงป๊อปมากมาย ดนตรีประเภทนี้ถือกำเนิดขึ้นเพราะเขาต้องการสร้างแนวดนตรีให้เป็นพื้นฐานให้คนกลุ่มใหญ่ได้ฟัง เขาว่ากันว่าทุกคนสามารถฟังเพลงประเภทนี้ได้ ว่ากันว่าดนตรีประเภทนี้มีถิ่นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาครั้งแรก แต่ไม่มีหลักฐานมากนักที่จะยืนยันว่ากลุ่มใดเป็นผู้ริเริ่มแนวทางดนตรีป๊อปในครั้งแรก ในขณะที่เพลงป๊อปได้รับความนิยมไปทั่วโลก ยุค 80 เป็นเพลงหลักหรือ “ราชาเพลงป๊อป” Michael Jackson มีชื่อเสียงโดยไม่ลังเลเลย นอกจากไมเคิลแล้ว ยังมีศิลปินดังที่ถือกำเนิดจากยุคเพลงป๊อปที่แท้จริง เช่น มาดอนน่า เจเน็ต แจ็คสัน ทิฟฟานี่ […]

ระบบเศรษฐกิจ คืออะไร

ระบบเศรษฐกิจ คืออะไร ระบบเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์ ระบบเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลเป็นเจ้าของทรัพยากรของประเทศ รวมทั้งปัจจัยการผลิตทุกประเภท เอกชนไม่มีกรรมสิทธิ์และเสรีภาพในการเลือกปัจจัยการผลิต รัฐบาลทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการและรับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรให้กับธุรกิจและครัวเรือน การผลิตและการบริโภคมาจากสัญญาของรัฐบาล กลไกราคาไม่ได้มีบทบาทในการแก้ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาล มันจะเป็นลักษณะการรวมศูนย์ของอำนาจทั้งหมดซึ่งเป็นข้อดีของเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์ เป็นระบบเศรษฐกิจที่ช่วยลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในความมั่งคั่งและรายได้ของบุคคลในสังคม ในระบบเศรษฐกิจนี้ ภาคเอกชนจะผลิตและบริโภคตามคำสั่งของรัฐ ผลผลิตที่ได้จะถูกรวมศูนย์และจัดสรรหรือแบ่งปันโดยรัฐ สินค้าและบริการดังกล่าวมอบให้กับพลเมืองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีข้อได้เปรียบหรือเสียเปรียบ ข้อเสียของเศรษฐกิจคอมมิวนิสต์: ประชาชนไม่มีอิสระในการเลือกสินค้าและบริการ ตามความพอใจของตน เพราะทางราชการจะกำหนดสินค้าและบริการให้ประชาชนเป็นผู้บริโภคเท่านั้นตามความเหมาะสมและความจำเป็น ประชาชนไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่สามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าและบริการหรือหารายได้ เช่น ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักร เป็นต้น ประชาชนไม่มีเสรีภาพในการเลือกงานหรืออาชีพตามอำเภอใจเพราะรัฐบาล กำหนดงานและค่าจ้างของประชาชนตามความสามารถของตน ทุกคนจึงเป็นข้าราชการ คุณภาพของสินค้าไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากขาดแรงจูงใจสำหรับผู้ผลิตและการใช้ทรัพยากรทางเศรษฐกิจอาจไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากทางราชการไม่สามารถมีข้อมูลครบถ้วนทุกเรื่อง ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยม เป็นเศรษฐกิจที่ช่วยให้บุคคลสามารถตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามความสามารถและโอกาสตามตลาดและราคาที่พวกเขาเลือก บทบาทของรัฐหรือหน่วยงานกลางมีน้อยมาก ข้อดีของเศรษฐกิจทุนนิยม: ทรัพย์สินและปัจจัยการผลิตเป็นของเอกชน ภาคเอกชนดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ผ่านกลไกราคาและมีกำไรเป็นแรงจูงใจ พื้นฐานของเศรษฐกิจคือการแข่งขัน รัฐไม่แทรกแซงเศรษฐกิจ หน้าที่เดียวคือ รักษาความสงบเรียบร้อย ความยุติธรรม ผู้คนสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ โอกาส ความคิดริเริ่ม ข้อเสียของเศรษฐกิจทุนนิยม : เนื่องจากความสามารถและความสามารถที่แตกต่างกันของผู้คน ซึ่งส่งผลให้รายได้ในระดับต่างๆ กัน […]